Aktuální akční nabídka

Akční sumář, květen 2016

Sumář obsahuje informace o:

 • B2C, letní kampani 2016
 • B2C, MAN balíčcích: výměna brzdových kotoučů a desek včetně práce
 • B2C, spojkových sadách (součást Letní kampaně 2016)
 • MAN sady - marketingové materiály
 • B2B, GPR II – nabídka pro participující SP

Přejít na stránku akčních nabídek

 

 

Hledáme nové spolupracovníky

V rámci rozšiřování služeb společnosti hledáme do našeho kolektivu nové spolupracovníky na pozice:

 • automechanik
 • autoelektrikář

Nabízíme nové pracovní zázemí, korektní platové podmínky, vstřícný přístup a možnost přizpůsobení pracovní doby.

Celý článek

Partneři

Zde může být výčet obchodních  a jiných partnerů:

 • Elit sed diam
 • Cincidunt ut laoreet
 • Assum typi non habent
 • Consuetudium lectorum
 • Ullamcorper suscipit

Celý článek

 

CZECH TRUCK SERVIS s.r.o.

MAN | Service Mobile 24: 00800 Mobile24
00800 66 24 53 24
+49 (01805) 353 53 364

Všeobecné obchodní podmínky

 

Podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech, přívěsech, agregátech a jejich součástech

Předmětem těchto Podmínek pro provádění prací na motorových vozidlech, nástavbách, přívěsech, návěsech agregátech a jejich součástech, pracovních strojích, ostatních dopravních prostředcích  (dále jen „PPP“) je úprava základních obchodních vztahů mezi Czech Truck Servis s.r.o., se sídlem Dolní hejčínská 1194/36, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, provozovna Leštinská 975, 789 01 Zábřeh (dále jen „dodavatel“) a zadavatelem zakázky (dále jen „zákazník“). Zákazník přijímá a uznává následující PPP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech, nástavbách, přívěsech, návěsech agregátech a jejich součástech, pracovních strojích, ostatních dopravních prostředcích. Tyto PPP jsou rovněž vyvěšeny v hale – příjmu zakázek provozovny dodavatele na adrese Leštinská 975, 789 01 Zábřeh a na internetové adrese  www.cztruck.cz.

 

I. Zakázka

 1. Dohoda o provedení prací na motorových vozidlech, nástavbách, přívěsech, návěsech agregátech a jejich součástech, pracovních strojích, ostatních dopravních prostředcích (dále též „zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto PPP vyvěšené v provozovně dodavatele. Zákazník si může od dodavatele tyto PPP vyžádat.
 2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení.
 3. V případech, které nesnesou odkladu, lze dohodu o provedení prací (zakázku) a rozšíření rozsahu prací sjednat i ústně. Dodavatel pořídí o ústním zadání zakázky záznam, který předá zákazníkovi spolu s předmětem zakázky po provedení prací. Také pro tyto případy platí tyto PPP.
 4. Dohoda o provedení prací opravňuje dodavatele k udělování dílčích zakázek svým subdodavatelům, k provádění zkušebních jízd a k přepravě vozidla, jehož se práce týkají.

 

II. Cenové údaje na zakázkovém listu, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu

Na žádost zákazníka označí dodavatel v zakázkovém listu ceny, které lze výhledově předpokládat v souvislosti s provedením zakázky. Ceny mohou být v zakázkovém listu uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky dostupných katalogů cen náhradních dílů, agregátů a prací. Zákazník bere na vědomí a je srozuměn s tím, že ceny uvedené v zakázkovém listu nejsou konečné a jsou pouze přibližné.

 1. Provedení prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka.
 2. Požaduje-li zákazník při zadání zakázky závazné cenové údaje, vypracuje dodavatel rozpočet nákladů na provedení prací. V rozpočtu nákladů na provedení práce uvede dodavatel práce a náhradní díly s příslušným cenovým údajem. Dodavatel je tímto rozpočtem vázán po dobu tří týdnů od jeho vystavení.
 3. Jestliže je zakázka sjednána na základě rozpočtu nákladů na práce, jež jsou předmětem zakázky, je možné cenu překročit o 10% v případě, že je předpokládané navýšení ceny vyšší je možné tak učinit pouze se  souhlasem zákazníka.

 

III. Termín dokončení zakázky

Dodavatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v zakázkovém listu označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je dodavatel povinen sdělit zákazníkovi nový termín dokončení s udáním důvodu, pro který nebylo možné původně sjednaný termín bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí.

 

IV. Předání a převzetí zakázky

 1. Předání předmětu zakázky a jeho převzetí zákazníkem se provádí v provozovně dodavatele, není-li dohodnuto jinak.
 2. Pokud zákazník nepřevezme předmět zakázky do jednoho (1) týdne od oznámení o dokončení zakázky, předání nebo zaslání faktury, je v prodlení. U oprav prováděných v rámci jednoho pracovního dne činí lhůta pro převzetí zakázky dva (2) dny.
 3. V případě prodlení s převzetím zakázky může dodavatel účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázku v obvyklé výši. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je dodavatel oprávněn předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpečí na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník.

 

V. Vyúčtování zakázky

 1. Cenu prací účtuje dodavatel na základě svého ceníku servisních prací. Platí cena platná v den dokončení zakázky. Výtah z ceníku servisních prací je uveřejněn na speciální vývěsce v  provozovně dodavatele.
 2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť. Dodavatel je oprávněn zahrnout do jedné účetní položky více náhradních dílů, pokud jejich cena nepřesáhne 30 Kč. Spotřební materiál, který se odebírá ze skladu bez záznamu, lze účtovat paušálně částkou 3% z nákladů na práci.
 3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka.
 4. Účtování zvýhodněné ceny u zakázek spočívajících ve výměně agregátu nebo dílu za tzv. výměnné díly, předpokládá, že demontovaný agregát nebo díl odpovídá objemu dodávky náhradního agregátu nebo dílu a že nevykazuje žádnou takovou vadu, která by činila jeho renovaci nemožnou. Pokud se při testování původního agregátu nebo dílu zjistí, že některé součásti dílu chybějí nebo jej nelze opravit, účtuje se zákazníkovi takto vzniklá ztráta dodatečně k ceně měněného agregátu nebo dílu:
  a) u starých motorů formou paušální částky, tj. částka, která je v takovém případě u dodavatele dle platného katalogu cen obvyklá,
  b) u ostatních agregátů a dílů formou přirážky k účtované ceně ve výši 20 % katalogové ceny měněného agregátu nebo dílu.

 

VI. Platební podmínky

 1. Cena zakázky je splatná při převzetí zakázky zákazníkem nebo v okamžik vzniku povinnosti zakázku převzít, nestanoví-li daňový doklad pozdější den splatnosti.
 2. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen zaplatit dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
 3. Dodavatel je oprávněn požadovat na zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu zakázky.
 4. Je-li sjednáno složení zálohy a vydána zálohová faktura vč. DPH, uvádí se sazba DPH platná v den složení této zálohy.

 

VII. Zadržovací právo

 1. Dodavatel je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění, pokud mají souvislost s předmětem zakázky. 
 2. V případě uplatnění zadržovacího práva dodavatel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech. 
 3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty.

 

VIII. Záruka

Dodavatel poskytuje na provedené práce záruku v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno níže.

 1. Dodavatel poskytuje na vady Předmětu koupě následující záruky za jakost:
  - na originální díly MAN, originální díly MAN ecoline a originální příslušenství MAN záruku v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců od data jejich prodeje (DUZP)
  - na nové a výměnné hnací agregáty MAN (motor, převodovka, redukční převodovka a hnací nápravy) záruku v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců od montáže (DUZP příslušné opravy) nebo 30 (třiceti) měsíců od expedice ze závodu do projetí max. 200 000 (dvěstětisíc) km, podle toho, co nastane dříve
  - na nové agregáty MAN (motor s výjimkou startéru a alternátoru, převodovku a poháněné nápravy) záruku v délce 24 (dvacetičtyř) měsíců od montáže nebo 30 (třiceti) měsíců od expedice ze závodu do projetí max. 200 000 (dvousettisíc) km, podle toho, co nastane dříve.
  - na opravy vozidel, agregátů a dílů mimo MAN  po dobu 6 měsíců od předání předmětu zakázky. Záruka však končí nejpozději po absolvování jízdního výkonu 10.000 km u motorových vozidel a přívěsů nebo 60 provozních hodin od převzetí agregátů a speciálních vozidel s vedlejším pohonem
 2. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.
 3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky.
 4. V ostatních případech musí být vady dodavateli písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.
 5. Dodavatel odstraní závadu podléhající záruce na své náklady. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že zákazník takový postup předem písemně dodavateli oznámí. Dodavatel nese náklady na mzdu, materiál a přepravné nezbytné k provedení opravy zjištěné vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká jdou k tíži zákazníka.
 6. Pokud se i přes opakované  pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.
 7. Na opravy provedené dle požadavku zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou se záruka neposkytuje.
 8. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  - předmět zakázky nebyl dodavateli dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad,
  - dodavateli nebylo doručeno předem oznámení, že v důsledku nouzové situace bude oprava zjištěných závad provedena jinou odbornou osobou (viz bod 5. tohoto článku),
  - vadné díly byly mezitím na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou nebo zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v bodě 5. tohoto článku,
  - při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty.

 

IX. Odpovědnost za škodu

 1. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.
 2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu zakázky (vozidla) odpovídá dodavatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy.
 3. V případě, kdy za škodu na předmětu zakázky odpovídá dodavatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí dodavatel zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučené prodejní ceny předmětu zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí dodavatel částku maximálně ve výši doporučené prodejní ceny obdobného typu předmětu zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.
 4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu zakázky, které dodavatel převzal do úschovy, hradí dodavatel zákazníkovi skutečnou škodu zjištěnou jako hodnotu věci v době jejich poškození.
 5. Zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat dodavatele o škodě na předmětu zakázky, pokud za ni dodavatel odpovídá, včetně její přesné specifikace. 

 

X. Výhrada vlastnictví

 1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví dodavatele až do okamžiku úplného uhrazení ceny zakázky dle příslušného daňového dokladu.
 2. Díly a agregáty, které byly při provádění zakázky nahrazeny novými díly či agregáty, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví dodavatele, nebylo-li písemně sjednáno jinak.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré případné spory vyplývající z dohod o provedení prací a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem v sídle dodavatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.
 2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto PPP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Prodávající bezodkladně nahradí takové ustanovení zákonnou a platnou verzí.
 3. Všechny vztahy dodavatele a zákazníka vyplývající z dohody o provedení prací a těchto PPP, v těchto PPP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO VÁS!

Hledáme nové spolupracovníky

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA